مدیر دفتر فنی دانشکده


آقای مهندس مجتبی کاویان

 

فوق لیسانس مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی از دانشگاه هنر اصفهان

 

mjkavian@yahoo.com

 

تلفن : 05144013169