معرفی اعضا


اعضای انجمن علمی معماری سال تحصیلی 95-94:

1-وحید رحیم زاده

2-احد مهرجو
3-فهیمه فاضلی نیا
4-زهرا شمس آبادی
5-سجاد بخشی مقدم
6-ریحانه مشکانی
7-فرانک ابراهیم زاده
8-حانیه علوی زاده