ریاست دانشکده


 

آقای دکتر حسن استاجی

دکترای معماری از کشور اتریش- گروه معماری

h.estaji@gmail.com

تلفن : 05144013176

فاکس : 05144013098