ریاست دانشکده


11111111111111111

 

آقای دکتر بهرام سیاوش پور

 

دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی

 

bsiavashpor@ yahoo . com

 

تلفن : 05144013176

 

فاکس : 05144013098