رئیس ادارۀ آموزش دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی


حسین وفائی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

vafaii@hsu.ac.ir

 

تلفن: 05144012945