گروه آموزشیمشخصات
حفاظت و مرمت بناهاي تاريخيمدیر گروه:هادي باقري سبزوار
مهندسی معماریمدیر گروه:اباصلت عسكري