جلسه معارفه دانشجويان ورودي جديد دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي برگزار گرديد

جلسه معارفه دانشجويان ورودي 95 دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي در تاريخ دوشنبه 26 مهرماه سال جاري با حضوري رئيس محترم دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي و همچنين مديران گروه مهندسي معماري و مرمت احياي بناهاي تاريخي در كلاس 250 دانشكده برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه آقاي دكتر سياوش پور رئيس دانشكده ضمن خوشامد گويي به دانشجويان ورودي جديد ، توضيحاتي در مورد دانشكده و رشته هاي موجود دادندو سپس آقاي مهندس عسكري مدير گروه مهندسي معماري و همچنين آقاي مهندس كاويان به معرفي رشته هاي تحصيلي دانشجويان پرداختند.

در آخر خانم استيري رئيس اداره آموزش دانشكده برخي از مهمترين قوانين آئين نامه آموزشي را براي دانشجويان توضيح دادند.

جلسه با پرسش و پاسخ بين دانشجويان و مسئولين برگزار گرديد و در انتهاي جلسه آقاي دكتر سياوش پور به دانشجويان توصيه نمود ند كه از دوران دانشجويي خود بهره كامل را برده تا بتوانند در اينده شخصي تاثير گذار براي خود و جامعه باشند.