نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

دومين سخنراني از سلسله نشست هاي علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي با عنوان ” پايداري با مفهوم زيبايي” توسط جناب آقاي دكتر بهرام سياوش پور در روز سه شنبه 11 آبان 1395 در ساعت 12 الي 13 برگزار  خواهد شد.