قابل توجه دانشجويان ارشد معماري

جهت تمديد رساله نهايي در ترم ششم و مابعد از تاريخ 9/24 لغايت 10/15 جهت دريافت فرم هاي موارد خاص به كارشناس گروه مراجعه نماييد.

بديهي است در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر مشكلات احتمالي به عهده دانشجو مي باشد.