نهمين نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

   نهمين سخنراني از سلسله نشست هاي علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي با عنوان “واكاوي عوامل دگرگوني بافت هاي فرهنگي – تاريخي(نمونه موردي اردستان) توسط آقاي مهندس عسكري در روز سه شنبه مورخ 7 دي ماه سال جاري از ساعت 13-12 كلاس 248 برگزار مي گردد.