آخرين مهلت دفاع كارشناسي ارشد

آخرين مهلت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجويان مهندسي معماري در نيمسال اول 96-95 تارخ 30 بهمن ماه مي باشد.

اين تاريخ قطعي بوده و غير قابل تمديد مي باشد.