پانزدهمین نشست علمی دانشکده ی مهندسي معماری و شهرسازی با عنوان «روش های واژه گزینی اصطلاحات علمی (بخش دوم)» توسط دکتر محمود الیاسی، روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶، ساعت 12 تا 13 در محل دانشکده ی معماری، اتاق 248 برگزار خواهد شد.