در پی برگزاری جلسۀ یازدهم شورای دانشکده و در راستای ارتقای سطح آموزش، مقرر گردید جلسات توجیهی مبنی بر معارفۀ اساتید راهنمای آموزشی و تحصیلی با دانشجویان گرامی رشتۀ مهندسی معماری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در ورودی های مختلف، در زمان های ذیل الذكر برگزار گردید. گفتنی است مدیر گروه مهندسی معماری و رئیس ادارۀ آموزش دانشکده مزبور در کلیۀ جلسات حضور داشته و به مسائل آموزشی و تحصیلی دانشجویان ورودی های مختلف پاسخ دادند.

دكتر بهرام سياوش پور – دوشنبه-۱۵/۸/۹۶   ۱۴-۱۳      ارشد معماري ورودي ۹۶

دكتر شهاب عباس زاده – سه شنبه-۱۶/۸/۹۶  ۱۳-۱۲      ارشد معماري ورودي ۹۵

دكتر وحید صدرام- چهارشنبه-۱۷/۸/۹۶    ۱۴-۱۳     كارشناسي معماري ورودي ۹۵

دكتر هادی باقري- يك شنبه۱۴/۸/۹۶     ۱۴-۱۳     كارشناسي معماري ورودي ۹۴

دكترحسن استاجي- يك شنبه ۱۴/۸/۹۶   ۱۳-۱۲      كارشناسي معماري ورودي ۹۳

مهندس اباصلت عسكري- دوشنبه۱۵/۸/۹۶        ۱۳-۱۲       كارشناسي معماري ورودي ۹۶