گفت وگوی آموزشی و تحصیلی دانشجویان مهندسی معماری با اساتید راهنمای آموزشی

 

در پی برگزاری جلسۀ یازدهم شورای دانشکده و در راستای ارتقای سطح آموزش، مقرر گردید جلسات توجیهی مبنی بر معارفۀ اساتید راهنمای آموزشی و تحصیلی با دانشجویان گرامی رشتۀ مهندسی معماری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در ورودی های مختلف، در زمان های ذیل الذكر برگزار گردید. گفتنی است مدیر گروه مهندسی معماری و رئیس ادارۀ آموزش دانشکده مزبور در کلیۀ جلسات حضور داشته و به مسائل آموزشی و تحصیلی دانشجویان ورودی های مختلف پاسخ دادند.

دكتر بهرام سياوش پور – دوشنبه-15/8/96   14-13      ارشد معماري ورودي 96

دكتر شهاب عباس زاده – سه شنبه-16/8/96  13-12      ارشد معماري ورودي 95

دكتر وحید صدرام- چهارشنبه-17/8/96    14-13     كارشناسي معماري ورودي 95

دكتر هادی باقري- يك شنبه14/8/96     14-13     كارشناسي معماري ورودي 94

دكترحسن استاجي- يك شنبه 14/8/96   13-12      كارشناسي معماري ورودي 93

مهندس اباصلت عسكري- دوشنبه15/8/96        13-12       كارشناسي معماري ورودي 96