بازدید ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر مولوی و معاونت اداری مالی جناب آقای دکتر سیاوش پور از نمایشگاه آثار منتخب دانشجویان معماری