در تاریخ 97/2/23 جلسه ای با حضور رئیس ادارۀ میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار، رئیس پژوهشکدۀ میراث فرهنگی، مدیران گروه­ های آموزشی و رئیس دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی، معاون اداری و مالی دانشگاه و به میزبانی دانشکدۀ معماری و شهرسازی برگزار گردید. در این نشست با تأکید برهمکاری های پژوهشی-اجرایی بین دانشکده و ادارۀ میراث و مطرح شدن چند طرح پژوهشی مقرررشد عقد قرارداد بین طرفین صورت پذیرد
درابتدا به منظور نیل به اهداف و همکاری های مشترک در حوزۀ چاپ و نشر نیز توافقاتی انجام گرفت که  مقرر شد ادارۀ مذکور پیگیری های لازم درخصوص نحوۀ حمایت مالی از انتشار کتاب­های مشترک انجام دهد. امید است این گونه توافقات علاوه بر ارتقای سطح پژوهشی دانشکده، بتواند به تحکیم روابط علمی و پژوهشی دانشگاه و جامعه نیز کمک کند.