جهت ثبت نام به انجمن علمی گروه مهندسی معماری مراجعه نمایید.