قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی دفاع پایان نامه:
شرط لازم برای شروع روند ارسال رساله جهت انجام داوری ارایه تاییدیه سامانه همانند جو با امضای استاد راهنمای مربوطه می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن تاییدیه مذکور برگزاری جلسه دفاع امکان پذیر نمی باشد.
ضمناً با توجه به مشکلات بوجود آمده در روند فارغ التحصیلی خواهشمند است حداقل یک ماه قبل از اقدام به دفاع از پایان نامه برای بررسی مدارک خود به آموزش دانشکده مراجعه فرمایید. بدیهی است در صورت نقص در پرونده و عدم تایید آموزش دانشکده برگزاری جلسه دفاع امکان پذیر نمی باشد.

گروه مهندسی معماری