همکار گرامی،جناب آقای مرتضی دلاوری
کارشناس محترم خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی
مراتب تبریک و تهنیت ما را به پاس زحمات بی دریغتان که در سال 1397 موجب کسب رتبۀ کارمند نمونه شد، پذیرا باشید. پیروزی و سربلندی جناب عالی پیوسته آرزوی ماست.

همکاران شما در دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی