همکار گرامی،جناب آقای مرتضی دلاوری

کارشناس محترم خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی

مراتب تبریک و تهنیت ما را به پاس زحمات بی دریغتان که در سال ۱۳۹۷ موجب کسب رتبۀ کارمند نمونه شد، پذیرا باشید. پیروزی و سربلندی جناب عالی پیوسته آرزوی ماست.

همکاران شما در دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی