1- حسن استاجی

گروه آموزشی : مهندسی معماری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : estaji@hsu.ac.ir

سمت: رئیس دانشکده

تلفن تماس: 05144013176

مسئول دفتر دانشکده: سید ابوالقاسم فیض آبادی

2- هادی باقری سبزوار

گروه آموزشی : مهندسی معماری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : h.bagheri@hsu.ac.ir

شماره واتساپ و  تلگرام: 09155715039

سمت : مدیر گروه مهندسی معماری تلفن 05144013175

3- مجتبی کاویان

گروه آموزشی : حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی : m.kavian@hsu.ac.ir

شماره واتساپ و تلگرام:09335433689 تلفن 05144013194

سمت: مدیر گروه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

4- حسین وفائی

رئیس ادارۀ آموزش دانشکده

پست الکترونیک: vafaii@hsu.ac.ir

تلفن تماس: 05144012945

5-مرتضی دلاوری

کارشناس آموزش

05144013174 – 05144012421