به ایلاح کلیه دانشجویان پسر ورودی مهر سال تحصیلی 1400 می رساند:

برابر نامه کارشناس نظام وظیفه دانشگله، آخرین مهلت ارسال معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر نو ورود 1400 (تمامی مقاطع) آخر دی ماه می باشد.

اداره آموزش دانشکده