طی حکمی از سوی آقای دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، آقای دکتر وحید صدرام، عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری، از ابتدای تیرماه 1401  به مدت یک سال، به عنوان مدیر دفتر فنی و پژوهشی دانشکده‌ی معماری و شهرسازی منصوب شد. موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواهانیم.