طی حکمی از سوی آقای دکتر سیدهادی حسینی، رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، آقای دکتر حسن استاجی،عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی معماری، بر اساس تبصره 2 ماده 8  اساس نامه مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی،‌ به عنوان “عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی” دانشگاه حکیم سبزواری منصوب می گردید.

سربلندی و توفیق روزافزون ایشان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.