اطلاعیه ها
چهارمين نشست علمي دانشكده

چهارمين نشست علمي دانشكده

چهارمين سخنراني از سلسله نشست هاي علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي با عنوان "معماري پارامتريك" توسط اقاي دكتر حسن استاجي در روز سه شنبه ...

سومين نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

سومين نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

سومين سخنراني از سلسله نشست هاي علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي با عنوان "فرم حياط مركزي برگرفته از اقليم " توسط آقاي دكتر باقري ...

قابل توجه دانشجويان

قابل توجه دانشجويان

سخنراني آقاي دكتر سياوش پور با عنوان "پايداري در مفهوم زيبايي" روز سه شنبه 95/8/11  ساعت 13-12 در اتاق 248 برگزار مي گردد

الحاقيه ماده 14 آئين نامه آموزشي

الحاقيه ماده 14 آئين نامه آموزشي

الحاقيه ماده 14 آئين نامه آموزشي

قابل توجه دانشجويان

قابل توجه دانشجويان

قابل توجه دانشجويان