اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجويان متقاضي ثبت نام در دوره تابستان
قابل توجه كليه دانشجويان دانشكده مهندسي معماري

قابل توجه كليه دانشجويان دانشكده مهندسي معماري

حذف تک درس (اضطراري)

آتشكده آذربرزين

آتشكده آذربرزين

بزرگداشت حكيم فردوسي

بزرگداشت حكيم فردوسي

همايش كيچه

همايش كيچه

كوي گلستان اين بار در قاب كوي گلستان بيش از هفت سده و در قلب شهر سبزوار،ميراث دار كم توجهي و ناملايمت هاي اجتماعي است و ...