اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجويان دانشكده مهندسي معماري

قابل توجه دانشجويان دانشكده مهندسي معماري

دانشجويان توجه داشته باشند جهت بررسي هر گونه  مشكل آموزشي (درخواست مرخصي - كميته منخب- سنوات ....) از طريق سامانه دانشجويي خود قسمت ليست درخواستها اقدام و ...

قابل توجه دانشجويان ارشد معماري

قابل توجه دانشجويان ارشد معماري

اخرين مهلت تمديد سنوات كارشناسي ارشد تاريخ 22 شهريور 94 مي باشد و بعد از اين تاريخ در صورت عدم انتخاب واحد ، دانشجو مجبور به اخذ ...

قابل توجه كليه دانشجويان دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

قابل توجه كليه دانشجويان دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

با توجه به آغاز نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 از تاريخ 94/6/28 حضور كليه دانشجويان در كلاس درس الزامي مي باشد.

آئين نامه اموزشي

آئين نامه اموزشي

آئين نامه آموزشي 1-دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي انتخاب نمايد. اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيم ...

برنامه امتحاني نيمسال دوم 94-93

برنامه امتحاني نيمسال دوم 94-93

  برنامه امتحاني روزهاي تاريخ 10-8 12-10 4-2 6-4 8-6 شنبه 16/3/94   نظريه و روشهاي طراحي آقاي صدرام  ايستايي اقاي اتحاديمعماريمرمت     معماري معاصراقاي آبرون قوانين و تشكيلاتاقاي آدينه     يكشنبه 17/3/94   مباني نظري معماريدكتر سياوش پور  سازه هاي بتنيآقاي طيبي نياسير انديشه هاي اقاي ...