گروه های آموزشی

1- گروه معماری

مدیر گروه: دکتر هادی باقری سبزوار

2- گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی

مدیر گروه: دکتر رحیم ایرانشاهی