اعضای هیات علمی گروه معماری

اعضا هیات علمی گروه معماری

  • مدیر گروه:     دکتر هادی باقری سبزوار
  • دکتر حسن استاجی
  • دکتر شهاب عباس زاده
  • دکتر بهرام سیاوش پور
  • دکتر مسیح الله معصومی
  • دکتر وحید صدرام
  • مهندس اباصلت عسکری