دانش پذيران محترم دوره ICDL

نتایج اولین آزمون دوره ICDL را می توانید از جدول زیر مشاهده نمایید .

* دانش پذيران محترمی که در این آزمون غایب بوده یا مردود شده اند ، می توانند نسبت به واریز وجه برگزاری آزمون مجدد اقدام و با مراجعه به مرکز آموزش های آزاد در سازمان مرکزی اتاق 126 درخواست برگزاری آزمون مجدد را اعلام نمایند .

كدملي وضعیت كدملي وضعیت
0019949881 قبول 0924409290 قبول
0780541286 قبول 3640567951 قبول
0780594452 قبول 0880251883 قبول
0890430519 قبول 6440086189 قبول
3850231488 قبول 0780543181 قبول
0880230436 قبول 0850187206 قبول
0794993842 قبول 0920647154 قبول
شماره دانشجویی : 9713641012 قبول 0860446956 قبول
0780762185 قبول 1899769714 قبول
0793534909 قبول 0720629901 قبول
0760125732 قبول 2890293718 قبول
5210091351 قبول 0780896289 قبول
5210083624 قبول 0630337519 قبول
5220147803 قبول 0740343866 قبول
5210106063 قبول 6440094890 قبول
0630295662 قبول 0630267901 مردود
0780647701 قبول 0732479967 مردود
0770156983 قبول 5530054463 مردود
6440086634 قبول 5210095193 مردود
0850191939 قبول 2080782002 مردود
6060201008 قبول 5210147843 غایب
0860354148 قبول