کارگاه “مقاله نویسی و آموزش spss” ویژه دانشجویان علوم تربیتی و روان شناسی با حضور 38 نفر در تاریخ های 5 و 6 اردیبهشت به مدت 8 ساعت در سایت کامپیوتر دانشکده جغرافیا و علوم محیطی برگزار گردید :