به همت مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه حکیم سبزواری و گروه زیست شناسی
کارگاه یک روزه
آشنایی و کار با موش آزمایشگاهی
در روز 3 شنبه مورخه 07-03-1398 در محل دانشکده علوم پایه برگزار گردید.