شماره حساب : 458054126

شماره شبا : ir240180000000000458054126

شماره کارت مجازی : 7113-0336-8370-5859

بانک تجارت مرکزی سبزوار –  درآمدهای اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری