برگزاری کارگاه خشونت های روانی علیه زنان

پیرو نامه وزارت متبوع در خصوص موضوع ”  مبارزه با خشونت علیه زنان “ وتأکید مدیر کل محترم دفتر مشاوره وسلامت وزارت عتف  وافزایش آسیبهای اجتماعی زنان ، شورای بانوان در نظر دارد با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه، کارگاهی را  با موضوع فوق برگزار نماید .نوشته شده در: