عمری است که دم به دم علی می گویم*در حال نشاط و غم، علی می گویم *یک عمر علی گفتم و ان شاالله *تا آخر عمر هم، علی می گویم.

عیدسعیدغدیر خم بر شما مبارک.