*

نشست اعضای کمیته ایمنی،بهداشت ومحیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر رسول شادنیا معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ، دکتر حسن اله داغی رئیس آزمایشگاه مرکزی و دکتر نامنی مسئول مرکز بهداشت و سلامت و همچنین کارشناسان دو حوزه برگزار گردید.

در این جلسه تصمیم گیری های کلی در خصوص چارت HSE دانشگاه بزرگ حکیم سبزواری با هم فکری اعضای کمیته HSE انجام شد و همچنین بر لزوم ایجاد یک دستورالعمل مدون در جهت رعایت HSE تاکید شد.