رشته های تحصیلی موجود و چارت ارائه شده دروس


ردیف


رشته تحصیلی


کارشناسی


کارشناسی ارشد


دکتری


چارت دروس


1 مهندسی برق برق – الکترونیک برق – الکترونیک برق – الکترونیک  

چارت درسی جدید مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) ورودی 93 و مابعد

برق -قدرت برق -قدرت

چارت درسی جدید مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) ورودی 93 و مابعد

2 مهندسی کامپیوتر سخت افزار

چارت درسی  مهندسی کامپیوتر -سخت افزار

3 مهندسی پزشکی بیوالکتریک بیوالکتریک
4 مکاترونیک مکاترونیک