آیین نامۀ امتحانات دانشجویان

 

آیین نامۀ امتحانات دانشجویان

دانشجوی محترم هنگام ورود به جلسه امتحان باید نکات زیر را رعایت کنید.

 

ô تاخیر بيش از حد در ورود به جلسه امتحانی به منزله غیبت می باشد.

ôازآوردن کیف،کتاب ،جزوه و تلفن همراه روشن وهرگونه وسايل الكترونيكي خودداری نمایید.

ô به همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

å دانشجویانی که کارت ورود به جلسه آنها عکس دار نیست ، کارت دانشجویی یا کارت شناسایی عکس دار به همراه داشته باشند.

å تبادل ماشین حساب در جلسه امتحان ممنوع است و       تخلف محسوب مي­گردد.

ôدر طول برگزاري امتحان،خروج دانشجويان به هردليلي ممنوع مي­باشد.

ازماشين حساب شخصي و غيرقابل برنامه ريزي استفاده نماييد.

ô آوردن تلفن همراه  در جلسۀ امتحان اكيداً  ممنوع مي باشد.

در طول برگزاري امتحان،خروج دانشجو ازجلسه به هردليلي تخلف محسوب مي­گردد.

جابه جا نشستن درجلسه امتحاني به منزله  غيبت دانشجو مي باشد.