فرايند مربوط به کارشناسي


فرايند کارشناسي: آنچه دانشجو در بدو ورود بايد بدان       farayand
فرآیندها