فرم هاي کارشناسي

ردیف عنوان فرم مشاهده و دريافت
 ۱ کارآموزی فرم الف karamozi a
 ۲ کارآموزی فرم ب karamozi b
۳ فرم تطبیق واحد Tatbigh
۴ كد دروس دوره كارشناسي دانشكده برق جهت تطبيق واحد كد-دروس