اطلاعیه های دفاع از رساله دکتری

جهت اعلام جلسه دفاع بر روی وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از فرم پیش نویس زیر استفاده و تکمیل شده آنرا به ادرس داده شده ارسال نمایید.       (ece.grad@hsu.ac.ir)
تذکر: فرم تکمیل شده ترجیحا 72 ساعت قبل از دفاع ارسال گردد.
 

فرم پیش نویس اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

Presentation phd


  1. چهارمین جلسه دفاع از رساله دکتری توسط آقای عسگر حاجی بدلی(24/11/1394)
  2. سومین جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای محمد جواد کیانی
  3. دومین جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای ایمان عباسپور کازرونی

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – تلفن : 44012821 -051 دورنگار 44012823-051 کدپستی:9617976487 صندوق پستی:397 کانال تلگرامی دانشکده : hsu_ece_faculty@

17