اطلاعیه های دفاع از پایان نامه های دکتری

جهت اعلام جلسه دفاع بر روی وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از فرم پیش نویس زیر استفاده و تکمیل شده آنرا به ادرس داده شده ارسال نمایید.       (ece.grad@hsu.ac.ir)

تذکر: فرم تکمیل شده ترجیحا در یک صفحه A4 تنظیم شود.

 

 

فرم پیش نویس جلسه دفاع از پایان نامه دکتری


  1. چهارمین جلسه دفاع از رساله دکتری توسط آقای عسگر حاجی بدلی(۲۴/۱۱/۱۳۹۴)
  2. سومین جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای محمد جواد کیانی
  3. دومین جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای ایمان عباسپور کازرونی