اعضاء هیات علمی


نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
گروه آموزشی مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) دکتر مجید بقایی نژادhttp://profs.hsu.ac.ir /mbnejad/ mbnejad@hsu.ac.irmbnejad@ieee.org
دکتر محمد هادی نژاد شاهرخ nejad@hsu.ac.ir
دکتر احمد حاجی پورhttp://profs.hsu.ac.ir/hajipour/ a.hajipour@hsu.ac.ir
دکتر رحیم ایلدر آبادی r.ildar@hsu.ac.ir
 دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی me.hajiabadi@hsu.ac.ir
دکتر مهدی صمدی

http://profs.hsu.ac.ir/msamadi/

  ma.samadi@hsu.ac.ir
گروه مهندسی پزشکی دکتر جواد حدادنیا j.hadadnia@hsu.ac.ir
گروه مهندسی کامپیوتر مهندس سمیه ثباتی مقدم s.sobati@hsu.ac.ir
مهندس زهره فصیح فر fasihfar@hsu.ac.ir
مهندس میثم آزاد منجیری m.azadm@hsu.ac.ir
گروه مکاترونیک مهندس عباس نصرآبادیhttp://profs.hsu.ac.ir/nasrabadi a.nasrabadi@hsu.ac.ir
مهندس سعید سعیدی آمین آبادی s.saeidi@hsu.ac.ir