اعضاي هيأت علمي

 
گروه مهندسي پزشکي

 

دکتر جواد حدادنيا

مرتبه علمي: استاد تمام

 

گروه مهندسی برق – الکترونیک

 

دکتر مجید بقایی نژاد مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمدهادی شاهرخ آبادی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر مرتضی رضایی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر حمیدرضا توکلی محمودآبادی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر مصطفی قربان زاده

مرتبه علمی: استادیار

 

 

 

گروه مهندسی برق – قدرت

 

دکتر رحیم ایلدرآبادی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر رضا روشن فکر

مرتبه علمی: استادیار

دکتر محسن احمدنیا

مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر مهدی صمدی بی نیازی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر حسین شریف زاده

مرتبه علمی: استادیار

 

 

گروه مهندسی کامپیوتر

 

دکتر مینا مسعودی فر

مرتبه علمی: استادیار

دکتر مینا ملک زاده

مرتبه علمی: استادیار

دکتر سمیه ثباتی مقدم

مرتبه علمی: استادیار

مهندس زهره فصیح فر

مرتبه علمی: مربی


 

 

گروه مهندسی مکاترونیک

 

دکتر احمد حاجی پور

پمرتبه علمی: استادیار

دکتر سمانه سادات سجادی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر علی کرمی ملائی

مرتبه علمی: استادیار

مهندس عباس نصرآبادی

مرتبه علمی: مربی

مهندس سعید سعیدی مرتبه علمی: مربی

مهندس حامد تیرانداز

مرتبه علمی: مربی