اعضاي هيأت علمي


 
گروه مهندسي پزشکي

 

دکتر جواد حدادنيا  
مرتبه علمي: استاد تمام

 

گروه مهندسی برق – الکترونیک

 

دکتر مجید بقایی نژاد
مرتبه علمی: استادیار
 
دکتر محمدهادی شاهرخ آبادی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مرتضی رضایی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حمیدرضا توکلی محمودآبادی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مصطفی قربان زاده
مرتبه علمی: استادیار

 

 

 

گروه مهندسی برق – قدرت

 

دکتر رحیم ایلدرآبادی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر رضا روشن فکر
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محسن احمدنیا
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مهدی صمدی بی نیازی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حسین شریف زاده
مرتبه علمی: استادیار

 

 

گروه مهندسی کامپیوتر

 


دکتر مینا مسعودی فر
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مینا ملک زاده
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سمیه ثباتی مقدم
مرتبه علمی: استادیار

مهندس زهره فصیح فر
مرتبه علمی: مربی

 

 

گروه مهندسی مکاترونیک

 

دکتر احمد حاجی پور
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سمانه سادات سجادی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علی کرمی ملائی
مرتبه علمی: استادیار

مهندس عباس نصرآبادی
مرتبه علمی: مربی

مهندس سعید سعیدی
مرتبه علمی: مربی

مهندس حامد تیرانداز
مرتبه علمی: مربی