امکانات

دانشکده مهندسی برق دارای ۹ فضای فیزیکی مستقل با مساحت ۱۲۰ متر مربع جهت آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی خود می باشد .