امکانات


دانشکده مهندسی برق دارای 9 فضای فیزیکی مستقل با مساحت 120 متر مربع جهت آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی خود می باشد .