ریاست دانشکده


 

نام و نام خانوادگی: رضا روشن فکر

عضو هیات علمی گروه: برق
مدرك تحصيلي- رشته: دکتری مهندسی برق – قدرت
نحوه همکاری: تمام وقت
مرتبه علمی: استادیار
مسئولیت: ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
زمینه فعالیت:  ماشین های الکتریکی، کیفیت قدرت، فیلترهای فعال
صفحه خانگی:
پست الکترونیکی: roshanfekr@hsu.ac.ir
تلفن: 051 – 44012820
شماره اتاق: 218