ریاست دانشکده


نام و نام خانوادگی: مجید بقایی نژاد

عضو هیات علمی گروه: برق
مدرك تحصيلي- رشته: دکتری الکترونیک- مدار و سیستم
نحوه همکاری: تمام وقت
مرتبه علمی: استادیار
مسئولیت: ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
زمینه فعالیت: طراحی مدارهای مجتمع و سیستمهای الکترونیکی
صفحه خانگی: http://profs.hsu.ac.ir/mbnejad
پست الکترونیکی: mbnejad@hsu.ac.ir
mbnejad@ieee.org
تلفن: 051 – 44012820
شماره اتاق: 218