تماس با دانشکده

 اطلاعات و شماره تماس اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 دکتر رضا روشن فکر رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 44012820
2 آقای احمد رشید مسئول دفتر ریاست دانشکده 44012821 (فکس 44012823)
3 دکتر جواد حدادنیا استاد و عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی 44012825
4 دکتر مجید بقایی نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکترونیک 44012822
5 دکتر محمد هادی نژاد شاهرخ آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک 44012826
6 دکتر مرتضی رضائی مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک 44012834
7 دکتر حمید رضا توکلی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک 44012827
8 دکتر مصطفی قربانزاده عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک 44012966
9 دکتر رحیم ایلدر آبادی  عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت 44012835
10 دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت 44012828
11 دکتر مهدی  صمدی بی نیازی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت 44012829
12 دکتر حسین شریف زاده مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت 44012967
13 دکتر محسن احمدنیا عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت 44012830
14 دکتر مینا مسعودی فر مدیر گروه و عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012839
15 دکتر مینا ملک زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012833
16 دکتر سمیه ثباتی مقدم عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012968
17 مهندس زهره فصیح فر عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012832
18 دکتر احمد حاجی پور عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012824
19 دکتر سمانه سادات سجادی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012848
20 دکتر علی کرمی ملائی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012847
21 مهندس عباس نصرآبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012837
22 مهندس سعید سعیدی امین آباد عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012836
23 مهندس حامد تیر انداز عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012838
24 مهندس منصور دولت آبادی کارشناس آزمایشگاه برق 44012841
25 مهندس سید حسین علوی راشد کارشناس آزمایشگاه برق 44012842
26 مهندس معظم توکلیان کارشناس آزمایشگاه برق 44012843
27 مهندس فاطمه دولت آبادی کارشناس آموزش 44012845