ارتباط و تماس با دانشکده


 اطلاعات و شماره تماس اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 دکتر رضا روشن فکر رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 44012820
2 آقای احمد رشید مسئول دفتر ریاست دانشکده 44012821 (فکس 44012823)
3 دکتر جواد حدادنیا دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی 44012825
4 دکتر احمد حاجی پور مدیر گروه  مهندسی مکاترونیک و مهندسی کامپیوتر 44012824
5 دکتر محمد هادی نژاد شاهرخ آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق 44012826
6 دکتر رحیم ایلدر آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق 44012835
7 دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق 44012828
8 دکتر مهدی  صمدی مدیر گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی 44012829
9 دکتر حمید رضا توکلی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق 44012827
10 دکتر مینا ملک زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012833
11 دکتر مجید بقایی نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی برق 44012822
12 مهندس زهره فصیح فر عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012832
31 مهندس عباس نصرآبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012837
14 مهندس سعید سعیدی امین آباد عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012836
15 مهندس حامد تیر انداز عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012838
16 مهندس منصور دولت آبادی کارشناس آزمایشگاه برق 44012841
17 مهندس سید حسین علوی راشد کارشناس آزمایشگاه برق 44012842
18 مهندس معظم توکلیان کارشناس آزمایشگاه برق 44012843
19 خانم سمیه بخشی رئیس اداره آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 44012844
20 مهندس فاطمه دولت آبادی کارشناس آموزش دانشکده  مهندسی برق  و کامپیوتر 44012845