تماس با دانشکده

 اطلاعات و شماره تماس اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
۱ دکتر رضا روشن فکر رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۴۰۱۲۸۲۰
۲

 

قای موسی الرضا رجبی مقدم

 

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۴۴۰۱۲۸۲۱

(فکس ۴۴۰۱۲۸۲۳)

۳ دکتر جواد حدادنیا استاد و عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی ۴۴۰۱۲۸۲۵
۴ دکتر مجید بقایی نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکترونیک ۴۴۰۱۲۸۲۲
۵ دکتر محمد هادی شاهرخ آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک ۴۴۰۱۲۸۲۶
۶ دکتر مرتضی رضائی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک ۴۴۰۱۲۸۳۴
۷ دکتر حمید رضا توکلی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک ۴۴۰۱۲۸۲۷
۸ دکتر مصطفی قربانزاده عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک ۴۴۰۱۲۹۶۶
۹

 

دکتر رحیم ایلدر آبادی

 عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت

مدیر گروه مهندسی برق (الکترونیک و قدرت)

 

                     ۴۴۰۱۲۸۳۵

۱۰ دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت ۴۴۰۱۲۸۲۸
۱۱ دکتر مهدی  صمدی بی نیازی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت ۴۴۰۱۲۸۲۹
۱۲ دکتر حسین شریف زاده  عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت ۴۴۰۱۲۹۶۷
۱۳ دکتر محسن احمدنیا عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت ۴۴۰۱۲۸۳۰
۱۴ دکتر مینا مسعودی فر عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر ۴۴۰۱۲۸۳۹
۱۵ دکتر مینا ملک زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر ۴۴۰۱۲۸۳۳
۱۶

 

دکتر سمیه ثباتی مقدم

 

عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

 

۴۴۰۱۲۹۶۸

 

۱۷ مهندس زهره فصیح فر عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر ۴۴۰۱۲۸۳۲
۱۸

 

دکتر احمد حاجی پور

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک

مدیر گروه مهندسی مکاترونیک

و مهندسی پزشکی

 

۴۴۰۱۲۸۲۴

۱۹ دکتر سمانه سادات سجادی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک ۴۴۰۱۲۸۴۸
۲۰ دکتر علی کرمی ملائی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک ۴۴۰۱۲۸۴۷
۲۱ مهندس عباس نصرآبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک ۴۴۰۱۲۸۳۷
۲۲
۲۳
۲۴ مهندس منصور دولت آبادی کارشناس آزمایشگاه برق – کارپرداز ۴۴۰۱۲۸۴۱
۲۵ مهندس سید حسین علوی راشد کارشناس آزمایشگاه برق ۴۴۰۱۲۸۴۲
۲۶

 

مهندس معظم توکلیان

کارشناس آزمایشگاه برق

کارشناس تحصیلات تکملیی

۴۴۰۱۲۸۴۳
۲۷ مهندس فاطمه دولت آبادی کارشناس مسئول آموزش ۴۴۰۱۲۸۴۵