منابع آموزشی دروس ترم تابستان 1394


 

 

 

زبات تخصصی   آقای دکتر شاهرخ آبادی

English-Dr.Shahrokh.Abadi.part1

English-Dr.Shahrokh.Abadi.part2


فیزیک الکترونیک

  آقای دکتر شاهرخ آبادی

 

Physics.Electronics.Dr.Shahrokh.Abadi.part01

Physics.Electronics.Dr.Shahrokh.Abadi.part02

Physics.Electronics.Dr.Shahrokh.Abadi.part03

Physics.Electronics.Dr.Shahrokh.Abadi.part04

Physics.Electronics.Dr.Shahrokh.Abadi.part05


تکنیک پالس آقای دکتر شاهرخ آبادی

Pulse.Circuits.Dr.Shahrokh.Abadi.part1

Pulse.Circuits.Dr.Shahrokh.Abadi.part2

Pulse.Circuits.Dr.Shahrokh.Abadi.part3

Pulse.Circuits.Dr.Shahrokh.Abadi.part4

 کلیه منابع دروس ترم تابستان  منابع ترم تابستاني