قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه گرایش های تحصیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر :

فرم پیشنهاد استاد راهنما بر روی وبسات دانشکده فعال گردیده است.