قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۶ و ماقبل مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال جاری واحد درسی سمینار را اخذ نموده اند :سمینارهای نیمسال جاری بصورت متمرکز در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ دیماه ۹۷ برگزار خواهد گردید .  عناوین و زمانبندی سمینارها :