احتراما با عنایت به لزوم انتظام بخشیدن به فرایند انتخاب واحد در بازة زمانی مربوطه و با توجه به مصوبه هیأت امنای دانشگاه و هماهنگ با سایر دانشگاه‌های کشور، دانشجویان گرامی ملزم به انتخاب واحد در بازة زمانی اعلام شده از سوی معاونت آموزشی دانشگاه می‌باشند و از ابتدای نیمسال اول ۹۹-۹۸ چنانچه به هر دلیلی در بازة زمانی اعلام شده اقدام به انتخاب واحد نکنند در صورت موافقت گروه و دانشکده با انتخاب واحد خارج از بازة آنان، مشمول پرداخت هزینة ۱۰۰ هزار تومانی خواهند شد.