بند۳ مصوبات جلسه ۵۱۳  شورای آموزشی دانشگاه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰  مبنی بر” نمره غیبت امتحانی یا غیبت بیش از حد در کلاس” جهت اطلاع رسانی تقدیم می گردد.

پیشنهاد معاونت آموزشی در خصوص بازبینی الحاقیه ماده ۱۸ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی با عنوان “نمره غیبت امتحانی یا غیبت بیش از حد در کلاس” (مصوب جلسه ۴۷۶ شورای آموزشی دانشگاه)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید:

تسهیلات ماده ۱۸ شامل دانشجویانی که به دلیل غیبت غیر موجه در جلسه امتحان یا غیبت بیش از حد مجاز در کلاس نمره مردودی دریافت کرده اند نیز می شود و نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو که به سبب غیبت امتحانی و یا کلاسی دانشجو بوده اند پس از اخذ نمره قبولی در معدل کل بی اثر خواهند شد.”