ابلاع بند ۲ یکصدو یکیمن صورتجلسه شورای آموزشی :

مقرر گردید چنانچه دانشجوی مقطع دکتری مدرک زبان معتبر (مطابق آیین نامه آموزشی دکتری) ارائه نماید از گذراندن دوره های پیش نیاز آموزش زبان انگلیسی معاف گردد .