اسامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ که فاقد مجوز ترم شش می باشند ولی انتخاب واحد برای دانشجویان انجام گرفته است به شرح ذیل می باشد. دانشجویان نامبرده لازم است قسمت  پرتال دانشجویی  ، درخواست های آموزشی  ، (تمدید سنوات ترم شش ) را تکمیل نموده و سایر مراحل تا اخذ مجوز از کارشناس پذیرش و ثبت نام را دریافت کنند، در صورت عدم کسب مجوز هرگونه عواقب احتمالی برعهده دانشجو خواهد بود .

باقرنیا شایان مجوز ترم شش ندارد
ظهوری مقدم مهدی مجوز ترم شش ندارد
رجبی محمد مجوز ترم شش ندارد
کلاته مصطفی مجوز ترم شش ندارد
اسماعیلی مقدم راضیه مجوز ترم شش ندارد
اکبری زارع حسین مجوز ترم شش ندارد